โรงเรียนบ้านหนองบอน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 23
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 2 3 3 2 1 77
ร้อยละ 2.27 % 3.41 % 3.41 % 2.27 % 1.14 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 4 5 4 3 1 100
ร้อยละ 3.42 % 4.27 % 3.42 % 2.56 % 0.85 % 85.47 %

117 : 4 , 5 , 4 , 3 , 1 , 100...3.42 , 4.27 , 3.42 , 2.56 , 0.85 , 85.47 = 17 : 14.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53%

Powered By www.thaieducation.net