โรงเรียนวัดอิมอญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 8
ร้อยละ 20.00 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 6 9 10 1 0 55
ร้อยละ 7.41 % 11.11 % 12.35 % 1.23 % 0.00 % 67.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 9 10 12 2 0 63
ร้อยละ 9.38 % 10.42 % 12.50 % 2.08 % 0.00 % 65.63 %

96 : 9 , 10 , 12 , 2 , 0 , 63...9.38 , 10.42 , 12.50 , 2.08 , 0.00 , 65.63 = 33 : 34.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38%

Powered By www.thaieducation.net