โรงเรียนวัดอิมอญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 9
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 8 11 6 0 53
ร้อยละ 3.70 % 9.88 % 13.58 % 7.41 % 0.00 % 65.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 5 9 13 7 0 62
ร้อยละ 5.21 % 9.38 % 13.54 % 7.29 % 0.00 % 64.58 %

96 : 5 , 9 , 13 , 7 , 0 , 62...5.21 , 9.38 , 13.54 , 7.29 , 0.00 , 64.58 = 34 : 35.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42%

Powered By www.thaieducation.net