โรงเรียนวัดอิมอญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 10
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 17.65 % 5.88 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 11 14 6 0 47
ร้อยละ 3.70 % 13.58 % 17.28 % 7.41 % 0.00 % 58.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 5 12 17 7 0 57
ร้อยละ 5.10 % 12.24 % 17.35 % 7.14 % 0.00 % 58.16 %

98 : 5 , 12 , 17 , 7 , 0 , 57...5.10 , 12.24 , 17.35 , 7.14 , 0.00 , 58.16 = 41 : 41.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.84%

Powered By www.thaieducation.net