โรงเรียนวัดอิมอญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 11 7 15 1 1 46
ร้อยละ 13.58 % 8.64 % 18.52 % 1.23 % 1.23 % 56.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 11 8 18 1 1 59
ร้อยละ 11.22 % 8.16 % 18.37 % 1.02 % 1.02 % 60.20 %

98 : 11 , 8 , 18 , 1 , 1 , 59...11.22 , 8.16 , 18.37 , 1.02 , 1.02 , 60.20 = 39 : 39.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80%

Powered By www.thaieducation.net