โรงเรียนบ้านหน้าศาล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 38
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
217
จำนวน(คน) 2 6 2 0 0 207
ร้อยละ 0.92 % 2.76 % 0.92 % 0.00 % 0.00 % 95.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 4 6 4 0 0 245
ร้อยละ 1.54 % 2.32 % 1.54 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %

259 : 4 , 6 , 4 , 0 , 0 , 245...1.54 , 2.32 , 1.54 , 0.00 , 0.00 , 94.59 = 14 : 5.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41%

Powered By www.thaieducation.net