โรงเรียนวัดฉิมหลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 29
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 4 0 0 0 1 86
ร้อยละ 4.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.10 % 94.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 8 0 1 0 1 115
ร้อยละ 6.40 % 0.00 % 0.80 % 0.00 % 0.80 % 92.00 %

125 : 8 , 0 , 1 , 0 , 1 , 115...6.40 , 0.00 , 0.80 , 0.00 , 0.80 , 92.00 = 10 : 8.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00%

Powered By www.thaieducation.net