โรงเรียนวัดหน้าสตน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 24
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 9.68 % 3.23 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 7 0 14 2 2 87
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 12.50 % 1.79 % 1.79 % 77.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
143
จำนวน(คน) 9 1 17 3 2 111
ร้อยละ 6.29 % 0.70 % 11.89 % 2.10 % 1.40 % 77.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 286 คน
จำนวน(คน) 18 2 34 6 4 222
ร้อยละ 6.29 % 0.70 % 11.89 % 2.10 % 1.40 % 77.62 %

143 : 9 , 1 , 17 , 3 , 2 , 111...6.29 , 0.70 , 11.89 , 2.10 , 1.40 , 77.62 = 32 : 22.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.38%

Powered By www.thaieducation.net