โรงเรียนวัดหน้าสตน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 24
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 9.68 % 3.23 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 2 14 4 4 82
ร้อยละ 6.19 % 1.77 % 12.39 % 3.54 % 3.54 % 72.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 9 3 17 5 4 106
ร้อยละ 6.25 % 2.08 % 11.81 % 3.47 % 2.78 % 73.61 %

144 : 9 , 3 , 17 , 5 , 4 , 106...6.25 , 2.08 , 11.81 , 3.47 , 2.78 , 73.61 = 38 : 26.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 26.39%

Powered By www.thaieducation.net