โรงเรียนวัดหน้าสตน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 3 1 1 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.38 % 3.13 % 3.13 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 5 0 10 2 5 93
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 8.70 % 1.74 % 4.35 % 80.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 5 0 13 3 6 120
ร้อยละ 3.40 % 0.00 % 8.84 % 2.04 % 4.08 % 81.63 %

147 : 5 , 0 , 13 , 3 , 6 , 120...3.40 , 0.00 , 8.84 , 2.04 , 4.08 , 81.63 = 27 : 18.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37%

Powered By www.thaieducation.net