โรงเรียนวัดบ้านราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 2
ร้อยละ 37.50 % 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
22
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 17
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 19
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 23.33 % 0.00 % 0.00 % 63.33 %

30 : 4 , 0 , 7 , 0 , 0 , 19...13.33 , 0.00 , 23.33 , 0.00 , 0.00 , 63.33 = 11 : 36.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67%

Powered By www.thaieducation.net