โรงเรียนวัดบ้านราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 3
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 14
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 26 คน
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 17
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %

26 : 4 , 1 , 4 , 0 , 0 , 17...15.38 , 3.85 , 15.38 , 0.00 , 0.00 , 65.38 = 9 : 34.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62%

Powered By www.thaieducation.net