โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 3 7 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 19.44 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 5 2 21 2 0 84
ร้อยละ 4.39 % 1.75 % 18.42 % 1.75 % 0.00 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 5 1 7 2 0 50
ร้อยละ 7.69 % 1.54 % 10.77 % 3.08 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 10 6 35 4 0 160
ร้อยละ 4.65 % 2.79 % 16.28 % 1.86 % 0.00 % 74.42 %

150 : 5 , 5 , 28 , 2 , 0 , 110...3.33 , 3.33 , 18.67 , 1.33 , 0.00 , 73.33 = 40 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58%

Powered By www.thaieducation.net