โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 2 6 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 5.41 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 4 3 25 2 0 77
ร้อยละ 3.60 % 2.70 % 22.52 % 1.80 % 0.00 % 69.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 6 1 9 0 0 49
ร้อยละ 9.23 % 1.54 % 13.85 % 0.00 % 0.00 % 75.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 10 6 40 2 0 155
ร้อยละ 4.69 % 2.82 % 18.78 % 0.94 % 0.00 % 72.77 %

148 : 4 , 5 , 31 , 2 , 0 , 106...2.70 , 3.38 , 20.95 , 1.35 , 0.00 , 71.62 = 42 : 28.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.23%

Powered By www.thaieducation.net