โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 2 6 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 6 3 18 3 0 80
ร้อยละ 5.45 % 2.73 % 16.36 % 2.73 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 6 1 10 0 0 48
ร้อยละ 9.23 % 1.54 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 73.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 12 6 34 3 0 156
ร้อยละ 5.69 % 2.84 % 16.11 % 1.42 % 0.00 % 73.93 %

146 : 6 , 5 , 24 , 3 , 0 , 108...4.11 , 3.42 , 16.44 , 2.05 , 0.00 , 73.97 = 38 : 26.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 26.07%

Powered By www.thaieducation.net