โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 1 6 1 0 26
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 16.67 % 2.78 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 2 3 18 3 0 84
ร้อยละ 1.82 % 2.73 % 16.36 % 2.73 % 0.00 % 76.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 4 1 10 1 0 49
ร้อยละ 6.15 % 1.54 % 15.38 % 1.54 % 0.00 % 75.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 8 5 34 5 0 159
ร้อยละ 3.79 % 2.37 % 16.11 % 2.37 % 0.00 % 75.36 %

146 : 4 , 4 , 24 , 4 , 0 , 110...2.74 , 2.74 , 16.44 , 2.74 , 0.00 , 75.34 = 36 : 24.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64%

Powered By www.thaieducation.net