โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 4 2 9 0 0 53
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 13.24 % 0.00 % 0.00 % 77.94 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 3 0 17 0 0 196
ร้อยละ 1.39 % 0.00 % 7.87 % 0.00 % 0.00 % 90.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 7 2 26 0 0 249
ร้อยละ 2.46 % 0.70 % 9.15 % 0.00 % 0.00 % 87.68 %

284 : 7 , 2 , 26 , 0 , 0 , 249...2.46 , 0.70 , 9.15 , 0.00 , 0.00 , 87.68 = 35 : 12.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.32%

Powered By www.thaieducation.net