โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 56
ร้อยละ 7.25 % 1.45 % 10.14 % 0.00 % 0.00 % 81.16 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 15 2 33 1 0 169
ร้อยละ 6.82 % 0.91 % 15.00 % 0.45 % 0.00 % 76.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 289 คน
จำนวน(คน) 20 3 40 1 0 225
ร้อยละ 6.92 % 1.04 % 13.84 % 0.35 % 0.00 % 77.85 %

289 : 20 , 3 , 40 , 1 , 0 , 225...6.92 , 1.04 , 13.84 , 0.35 , 0.00 , 77.85 = 64 : 22.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.15%

Powered By www.thaieducation.net