โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 54
ร้อยละ 7.46 % 1.49 % 10.45 % 0.00 % 0.00 % 80.60 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 15 2 33 1 0 164
ร้อยละ 6.98 % 0.93 % 15.35 % 0.47 % 0.00 % 76.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 20 3 40 1 0 218
ร้อยละ 7.09 % 1.06 % 14.18 % 0.35 % 0.00 % 77.30 %

282 : 20 , 3 , 40 , 1 , 0 , 218...7.09 , 1.06 , 14.18 , 0.35 , 0.00 , 77.30 = 64 : 22.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70%

Powered By www.thaieducation.net