โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 10 2 13 2 0 35
ร้อยละ 16.13 % 3.23 % 20.97 % 3.23 % 0.00 % 56.45 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 12 1 37 3 0 161
ร้อยละ 5.61 % 0.47 % 17.29 % 1.40 % 0.00 % 75.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 22 3 50 5 0 196
ร้อยละ 7.97 % 1.09 % 18.12 % 1.81 % 0.00 % 71.01 %

276 : 22 , 3 , 50 , 5 , 0 , 196...7.97 , 1.09 , 18.12 , 1.81 , 0.00 , 71.01 = 80 : 28.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99%

Powered By www.thaieducation.net