โรงเรียนวัดโคกพิกุล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 60
ร้อยละ 3.08 % 1.54 % 3.08 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 22
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 5 3 4 0 0 114
ร้อยละ 3.97 % 2.38 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %

97 : 2 , 1 , 2 , 0 , 0 , 92...2.06 , 1.03 , 2.06 , 0.00 , 0.00 , 94.85 = 5 : 5.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52%

Powered By www.thaieducation.net