โรงเรียนวัดโคกพิกุล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 56
ร้อยละ 3.28 % 1.64 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 91.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 24
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 112
ร้อยละ 2.48 % 1.65 % 3.31 % 0.00 % 0.00 % 92.56 %

93 : 2 , 1 , 2 , 0 , 0 , 88...2.15 , 1.08 , 2.15 , 0.00 , 0.00 , 94.62 = 5 : 5.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.44%

Powered By www.thaieducation.net