โรงเรียนวัดโคกพิกุล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 57
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 93.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 24
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 113
ร้อยละ 2.48 % 0.83 % 3.31 % 0.00 % 0.00 % 93.39 %

93 : 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 89...2.15 , 0.00 , 2.15 , 0.00 , 0.00 , 95.70 = 4 : 4.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.61%

Powered By www.thaieducation.net