โรงเรียนวัดอู่แก้ว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 1 4 1 3 6
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 26.67 % 6.67 % 20.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 6 3 10 9 5 47
ร้อยละ 7.50 % 3.75 % 12.50 % 11.25 % 6.25 % 58.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 6 4 14 10 8 53
ร้อยละ 6.32 % 4.21 % 14.74 % 10.53 % 8.42 % 55.79 %

95 : 6 , 4 , 14 , 10 , 8 , 53...6.32 , 4.21 , 14.74 , 10.53 , 8.42 , 55.79 = 42 : 44.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 44.21%

Powered By www.thaieducation.net