โรงเรียนวัดควนชะลิก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 2 0 19 6 0 134
ร้อยละ 1.24 % 0.00 % 11.80 % 3.73 % 0.00 % 83.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 17
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 3 0 23 6 0 176
ร้อยละ 1.44 % 0.00 % 11.06 % 2.88 % 0.00 % 84.62 %

189 : 2 , 0 , 22 , 6 , 0 , 159...1.06 , 0.00 , 11.64 , 3.17 , 0.00 , 84.13 = 30 : 15.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net