โรงเรียนวัดควนชะลิก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 8 0 15 0 0 137
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 85.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 20
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 9 0 21 0 0 181
ร้อยละ 4.27 % 0.00 % 9.95 % 0.00 % 0.00 % 85.78 %

188 : 8 , 0 , 19 , 0 , 0 , 161...4.26 , 0.00 , 10.11 , 0.00 , 0.00 , 85.64 = 27 : 14.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.22%

Powered By www.thaieducation.net