โรงเรียนวัดควนชะลิก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 22
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 9 9 30 0 0 112
ร้อยละ 5.63 % 5.63 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 16
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 28.00 % 0.00 % 0.00 % 64.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 11 10 41 0 0 150
ร้อยละ 5.19 % 4.72 % 19.34 % 0.00 % 0.00 % 70.75 %

187 : 10 , 9 , 34 , 0 , 0 , 134...5.35 , 4.81 , 18.18 , 0.00 , 0.00 , 71.66 = 53 : 28.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25%

Powered By www.thaieducation.net