โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 2 1 1 1 23
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 3.23 % 3.23 % 3.23 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 6 5 9 1 1 56
ร้อยละ 7.69 % 6.41 % 11.54 % 1.28 % 1.28 % 71.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 9 7 10 2 2 79
ร้อยละ 8.26 % 6.42 % 9.17 % 1.83 % 1.83 % 72.48 %

109 : 9 , 7 , 10 , 2 , 2 , 79...8.26 , 6.42 , 9.17 , 1.83 , 1.83 , 72.48 = 30 : 27.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 27.52%

Powered By www.thaieducation.net