โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 2 1 1 0 23
ร้อยละ 12.90 % 6.45 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 7 6 7 1 0 56
ร้อยละ 9.09 % 7.79 % 9.09 % 1.30 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 11 8 8 2 0 79
ร้อยละ 10.19 % 7.41 % 7.41 % 1.85 % 0.00 % 73.15 %

108 : 11 , 8 , 8 , 2 , 0 , 79...10.19 , 7.41 , 7.41 , 1.85 , 0.00 , 73.15 = 29 : 26.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.85%

Powered By www.thaieducation.net