โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 0 0 2 0 25
ร้อยละ 12.90 % 0.00 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 3 3 12 3 0 57
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 15.38 % 3.85 % 0.00 % 73.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 7 3 12 5 0 82
ร้อยละ 6.42 % 2.75 % 11.01 % 4.59 % 0.00 % 75.23 %

109 : 7 , 3 , 12 , 5 , 0 , 82...6.42 , 2.75 , 11.01 , 4.59 , 0.00 , 75.23 = 27 : 24.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.77%

Powered By www.thaieducation.net