โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 10 0 1 5 1 13
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 3.33 % 16.67 % 3.33 % 43.33 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 4 2 8 0 1 63
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 10.26 % 0.00 % 1.28 % 80.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 14 2 9 5 2 76
ร้อยละ 12.96 % 1.85 % 8.33 % 4.63 % 1.85 % 70.37 %

108 : 14 , 2 , 9 , 5 , 2 , 76...12.96 , 1.85 , 8.33 , 4.63 , 1.85 , 70.37 = 32 : 29.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63%

Powered By www.thaieducation.net