โรงเรียนวัดบูรณาวาส (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 3 3 3 3 0 36
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 3 6 8 2 0 88
ร้อยละ 2.80 % 5.61 % 7.48 % 1.87 % 0.00 % 82.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 6 9 11 5 0 124
ร้อยละ 3.87 % 5.81 % 7.10 % 3.23 % 0.00 % 80.00 %

155 : 6 , 9 , 11 , 5 , 0 , 124...3.87 , 5.81 , 7.10 , 3.23 , 0.00 , 80.00 = 31 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net