โรงเรียนวัดบูรณาวาส (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 2 6 3 1 0 36
ร้อยละ 4.17 % 12.50 % 6.25 % 2.08 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 91
ร้อยละ 1.98 % 1.98 % 1.98 % 1.98 % 1.98 % 90.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 4 8 5 3 2 127
ร้อยละ 2.68 % 5.37 % 3.36 % 2.01 % 1.34 % 85.23 %

149 : 4 , 8 , 5 , 3 , 2 , 127...2.68 , 5.37 , 3.36 , 2.01 , 1.34 , 85.23 = 22 : 14.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.77%

Powered By www.thaieducation.net