โรงเรียนวัดบูรณาวาส (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 2 6 3 1 0 36
ร้อยละ 4.17 % 12.50 % 6.25 % 2.08 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 94
ร้อยละ 1.96 % 1.96 % 1.96 % 1.96 % 0.00 % 92.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 4 8 5 3 0 130
ร้อยละ 2.67 % 5.33 % 3.33 % 2.00 % 0.00 % 86.67 %

150 : 4 , 8 , 5 , 3 , 0 , 130...2.67 , 5.33 , 3.33 , 2.00 , 0.00 , 86.67 = 20 : 13.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33%

Powered By www.thaieducation.net