โรงเรียนวัดบูรณาวาส (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 4 2 1 0 38
ร้อยละ 4.26 % 8.51 % 4.26 % 2.13 % 0.00 % 80.85 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 93
ร้อยละ 1.98 % 1.98 % 1.98 % 1.98 % 0.00 % 92.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 4 6 4 3 0 131
ร้อยละ 2.70 % 4.05 % 2.70 % 2.03 % 0.00 % 88.51 %

148 : 4 , 6 , 4 , 3 , 0 , 131...2.70 , 4.05 , 2.70 , 2.03 , 0.00 , 88.51 = 17 : 11.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49%

Powered By www.thaieducation.net