โรงเรียนบ้านเกาะสุด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 14
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 43
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 86.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 57
ร้อยละ 4.35 % 1.45 % 11.59 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %

69 : 3 , 1 , 8 , 0 , 0 , 57...4.35 , 1.45 , 11.59 , 0.00 , 0.00 , 82.61 = 12 : 17.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39%

Powered By www.thaieducation.net