โรงเรียนบ้านบางโหนด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 5
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 6 3 4 0 0 49
ร้อยละ 9.68 % 4.84 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 79.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 8 3 4 0 0 54
ร้อยละ 11.59 % 4.35 % 5.80 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %

69 : 8 , 3 , 4 , 0 , 0 , 54...11.59 , 4.35 , 5.80 , 0.00 , 0.00 , 78.26 = 15 : 21.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74%

Powered By www.thaieducation.net