โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 18
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 6 0 15 2 0 95
ร้อยละ 5.08 % 0.00 % 12.71 % 1.69 % 0.00 % 80.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 0 4 2 1 31
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 9.76 % 4.88 % 2.44 % 75.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 11 0 20 4 1 144
ร้อยละ 6.11 % 0.00 % 11.11 % 2.22 % 0.56 % 80.00 %

139 : 8 , 0 , 16 , 2 , 0 , 113...5.76 , 0.00 , 11.51 , 1.44 , 0.00 , 81.29 = 26 : 18.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net