โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 7 2 19 0 0 89
ร้อยละ 5.98 % 1.71 % 16.24 % 0.00 % 0.00 % 76.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 39
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 8 3 21 0 0 146
ร้อยละ 4.49 % 1.69 % 11.80 % 0.00 % 0.00 % 82.02 %

137 : 7 , 2 , 21 , 0 , 0 , 107...5.11 , 1.46 , 15.33 , 0.00 , 0.00 , 78.10 = 30 : 21.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98%

Powered By www.thaieducation.net