โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 20
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 9 3 16 3 0 83
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 14.04 % 2.63 % 0.00 % 72.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 32
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 14 5 19 3 0 135
ร้อยละ 7.95 % 2.84 % 10.80 % 1.70 % 0.00 % 76.70 %

135 : 10 , 3 , 16 , 3 , 0 , 103...7.41 , 2.22 , 11.85 , 2.22 , 0.00 , 76.30 = 32 : 23.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30%

Powered By www.thaieducation.net