โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 14
ร้อยละ 30.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 11 2 13 3 0 85
ร้อยละ 9.65 % 1.75 % 11.40 % 2.63 % 0.00 % 74.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 33
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 21 2 16 3 0 132
ร้อยละ 12.07 % 1.15 % 9.20 % 1.72 % 0.00 % 75.86 %

134 : 17 , 2 , 13 , 3 , 0 , 99...12.69 , 1.49 , 9.70 , 2.24 , 0.00 , 73.88 = 35 : 26.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

Powered By www.thaieducation.net