โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 4 3 0 0 54
ร้อยละ 1.61 % 6.45 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 2 2 18 0 0 155
ร้อยละ 1.13 % 1.13 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 87.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 3 6 21 0 0 209
ร้อยละ 1.26 % 2.51 % 8.79 % 0.00 % 0.00 % 87.45 %

239 : 3 , 6 , 21 , 0 , 0 , 209...1.26 , 2.51 , 8.79 , 0.00 , 0.00 , 87.45 = 30 : 12.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.55%

Powered By www.thaieducation.net