โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 1 4 3 0 0 53
ร้อยละ 1.64 % 6.56 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 86.89 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 3 3 21 2 0 153
ร้อยละ 1.65 % 1.65 % 11.54 % 1.10 % 0.00 % 84.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 4 7 24 2 0 206
ร้อยละ 1.65 % 2.88 % 9.88 % 0.82 % 0.00 % 84.77 %

243 : 4 , 7 , 24 , 2 , 0 , 206...1.65 , 2.88 , 9.88 , 0.82 , 0.00 , 84.77 = 37 : 15.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.23%

Powered By www.thaieducation.net