โรงเรียนวัดสามัคยาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 27
ร้อยละ 3.13 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 1 0 16 0 0 98
ร้อยละ 0.87 % 0.00 % 13.91 % 0.00 % 0.00 % 85.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 2 2 18 0 0 125
ร้อยละ 1.36 % 1.36 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 85.03 %

147 : 2 , 2 , 18 , 0 , 0 , 125...1.36 , 1.36 , 12.24 , 0.00 , 0.00 , 85.03 = 22 : 14.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.97%

Powered By www.thaieducation.net