โรงเรียนวัดสามัคยาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 6.45 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 0 0 18 1 1 90
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.36 % 0.91 % 0.91 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 0 2 21 1 1 116
ร้อยละ 0.00 % 1.42 % 14.89 % 0.71 % 0.71 % 82.27 %

141 : 0 , 2 , 21 , 1 , 1 , 116...0.00 , 1.42 , 14.89 , 0.71 , 0.71 , 82.27 = 25 : 17.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.73%

Powered By www.thaieducation.net