โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 3 3 3 3 21
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 6 6 9 6 3 84
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 7.89 % 5.26 % 2.63 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 9 9 12 9 6 105
ร้อยละ 6.00 % 6.00 % 8.00 % 6.00 % 4.00 % 70.00 %

150 : 9 , 9 , 12 , 9 , 6 , 105...6.00 , 6.00 , 8.00 , 6.00 , 4.00 , 70.00 = 45 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00%

Powered By www.thaieducation.net