โรงเรียนบ้านห้วยหาร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 3 1 5 4 0 83
ร้อยละ 3.13 % 1.04 % 5.21 % 4.17 % 0.00 % 86.46 %
ระดับประถมศึกษา
541
จำนวน(คน) 39 17 60 12 10 403
ร้อยละ 7.21 % 3.14 % 11.09 % 2.22 % 1.85 % 74.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 637 คน
จำนวน(คน) 42 18 65 16 10 486
ร้อยละ 6.59 % 2.83 % 10.20 % 2.51 % 1.57 % 76.30 %

637 : 42 , 18 , 65 , 16 , 10 , 486...6.59 , 2.83 , 10.20 , 2.51 , 1.57 , 76.30 = 151 : 23.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 637 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70%

Powered By www.thaieducation.net