โรงเรียนบ้านห้วยหาร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 89
ร้อยละ 3.19 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.68 %
ระดับประถมศึกษา
537
จำนวน(คน) 50 12 42 5 3 425
ร้อยละ 9.31 % 2.23 % 7.82 % 0.93 % 0.56 % 79.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 631 คน
จำนวน(คน) 53 14 42 5 3 514
ร้อยละ 8.40 % 2.22 % 6.66 % 0.79 % 0.48 % 81.46 %

631 : 53 , 14 , 42 , 5 , 3 , 514...8.40 , 2.22 , 6.66 , 0.79 , 0.48 , 81.46 = 117 : 18.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 631 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 18.54%

Powered By www.thaieducation.net