โรงเรียนบ้านห้วยหาร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 86
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 91.49 %
ระดับประถมศึกษา
537
จำนวน(คน) 55 17 45 7 3 410
ร้อยละ 10.24 % 3.17 % 8.38 % 1.30 % 0.56 % 76.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 631 คน
จำนวน(คน) 59 19 47 7 3 496
ร้อยละ 9.35 % 3.01 % 7.45 % 1.11 % 0.48 % 78.61 %

631 : 59 , 19 , 47 , 7 , 3 , 496...9.35 , 3.01 , 7.45 , 1.11 , 0.48 , 78.61 = 135 : 21.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 631 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 21.39%

Powered By www.thaieducation.net