โรงเรียนบ้านควนรุย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 39
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 14 0 1 0 0 139
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 0.65 % 0.00 % 0.00 % 90.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 26
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 16 0 4 0 0 204
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 91.07 %

196 : 15 , 0 , 3 , 0 , 0 , 178...7.65 , 0.00 , 1.53 , 0.00 , 0.00 , 90.82 = 18 : 9.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93%

Powered By www.thaieducation.net